Teater Snits

Foar Rosanne
toneel
vr 23 november 2018 20:15 -22:35
Tüöttenzaal
Bestel
€ 15,00
za 24 november 2018 20:15 -22:35
Tüöttenzaal
Bestel
€ 15,00

In hylariske italiaanske komeedzje mei dronken obers, maffiosi,  in bytsje skamteleaze pastoar en in altyd stresste hoteleigner dy’t der foar soargje moat dat der gjinien dea dȇlfalt.

 
Skrean troch : Saul Turteltaub
Bewurking : Tjerk Kooistra
  

Marco, eigner fan in hotel/restaurant yn it italiaanske doarpke Puerto Palo is beret  om de lȇste winsk fan syn sike frou Rosanne te ferfoljen: se wol op it âlde skildereftiche tsjerkhôf yn it doarp begroeven wurde.
Probleem is dat der noch mar trije grȇven beskikber binne en in oantal bewenners fan it doarp binne siik , swak  of mislik en gjinien wit wannear dizze minsken “het loodje gaan leggen “.
Foar Marco sit der dus neat oars op dan eltsenien yn  libben te hâlden.  Hij is dan ek fềste gast oan mannich stjȇrbȇd en net te beroerd om it ferkear te regeljen om ȗngelokken foar te wȇzen.
Ommers: Alles ‘foar Rosanne’!